ماموریت

تأکید و تقویت موقعیت استودیومعماری به عنوان مرجع جهانی برای آموزش و پژوهش ، و همچنین برای خودکفایی و ساخت دیجیتال ، از طریق تلفیق و گسترش پروژه های تحقیقاتی ، و همچنین ارائه برنامه‌های دانشگاهی به روز و در حال تحول.

همکاری های خود را با مشارکت استراتژیک دولتی و خصوصی در سطح ملی و بین المللی گسترش دهیم.

برای تقویت نقش مشاوره ای خود با ایجاد اتحادهای خاص با صنایعی که تحقیقات کاربردی را تقویت و پشتیبانی می کنند.

فعالانه دنبال کردن دستور کار فعالیت های مربوط به معماری سبز ، پایداری و انرژی های تجدیدپذیر از طریق توسعه آزمایشگاه Green Fab ، آزمایشگاه مواد غذایی و آزمایشگاه انرژی.

برای افزایش کار و نمایه فعلی ما به عنوان یک اتاق فکر تخصصی برای استراتژی های نوآورانه در زمینه‌های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری با توجه به چالش شهرهای هوشمند.