ماموریت و بیوگرافی

مهارت ها

Corona Render Engine 90%
Autodesk 3ds Max 80%
Autodesk AutoCAD 80%

دوره های آموزشی من